PPC Amsterdam biedt psychologische behandelingen bij:

 • Angsten
 • Dwangklachten
 • Relatieproblemen
 • Seksuele problemen
 • Identiteitsworstelingen
 • Depressie, somberheid
 • Rouw en verlieservaringen
 • Overspannenheid en burn-out
 • Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
 • Problemen samenhangend met uw culturele achtergrond
 • Problemen in het sociaal functioneren/met vriendschappen

De verschillende behandelingen die wij bieden:

Cognitieve gedragstherapie gaat vooral uit van de invloed die het denken op het gevoelsleven en het gedrag heeft. Het is een mengvorm van gedragstherapie en gesprekstherapie, waarbij de cognities van de cliënt(e) centraal staan. Onder cognities worden diens gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen verstaan. Het zijn hierbij niet de gebeurtenissen zelf die een mens negatieve gevoelens en daarmee samenhangend een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor deze worden waargenomen. Negatieve gevoelens kunnen verdwijnen, waarmee ook het gedrag verandert, door ‘disfunctionele’, vaak niet reële, gedachten om te buigen naar positievere gedachten en te leren gebeurtenissen anders te interpreteren met als gevolg dat er objectiever naar de eigen gevoelens en waarnemingen gekeken kan worden.
Bron: www.vgct.nl
Schematherapie is een vorm van psychotherapie die helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en dagelijks leven worden onderzocht. Cliënt(e) leert zichzelf zodanig te veranderen, dat deze zich beter gaat voelen en beter voor zichzelf kan zorgen en opkomen. Cliënt(e) leert voelen wat zijn of haar behoefte is en leert op een gezonde manier daarvoor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.
Bron: www.schematherapie.nl
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf, maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen, trauma’s of krenkingen in de jeugd die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden.
Bron: www.emdr.nl
Deze vorm van psychotherapie is gericht op het betekenis geven aan en ontwikkelen van de innerlijke wereld van de cliënt(e). Het gaat om verhelderen van de achtergrond en betekenis van de psychische problemen, die het dagelijks functioneren van mensen aantasten en hen hinderen in hun relaties. Het gaat ook om het opbouwen van een innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en fantasieën waardoor mensen greep krijgen op hun doen en laten en een manier vinden om met zichzelf en de ander om te gaan. Samen met de therapeut ontdekt de cliënt(e) achterliggende gedachten en gevoelens –zoals angst, schaamte, onzekerheid en schuld- die vaak minder bewust zijn, hun wortels in het verleden hebben en leiden tot herhalingspatronen. Soms gaat het ook om het verhelderen en onder woorden brengen van gedrag dat in het geheel niet bewust is en dat ook niet eerder geweest is.
Bron: www.nvpp.nl
Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP) is een psychoanalytische behandeling voor mensen die kampen met depressieve klachten. In de behandeling zoekt de therapeut met u naar verbanden tussen enerzijds uw depressie en anderzijds uw levensomstandigheden, uw huidige relaties, de invloed van vroegere ervaringen en hoe u naar uzelf kijkt. De nadruk ligt op het bereiken van verbetering in het heden, maar samen met uw therapeut gaat u ook onderzoeken welke belemmerende ervaringen uit het verleden hierop van invloed zijn. Hierdoor krijgt u meer inzicht in uzelf en dat bevordert uw groeimogelijkheden. Dat leidt ook tot beter herkennen van ondermijnende gedachten, onverwerkte emoties en negatieve verwachtingen die bijdragen aan depressieve gevoelens.
Bron: www.nvpp.nl
Deze vorm van psychotherapie heeft expliciete aandacht voor problemen die te maken hebben met uw (en of uw partners) culturele achtergrond en identiteit, bijvoorbeeld omdat u (of uw partner) daar zo mee worstelt en er zelf niet zo goed meer uitkomt. Transculturele psychotherapie helpt u om deze problemen beter te begrijpen en te hanteren.
Relatietherapie is een vorm van psychotherapie gericht op het verbeteren of oplossen van relationele problemen. Bij deze therapievorm wordt eerst gekeken wat het gezamenlijke probleem en hulpbehoefte is. Vervolgens kan gekeken worden naar oplossingen en kan mogelijk gezocht worden naar andere manieren om met elkaar om te gaan. Dit gebeurt doorgaans door middel van gesprekken met beide partners.
Bij PPC Amsterdam kunt u ook gebruik maken van E-health en om uw gesprekken te ondersteunen en of online consulten. Daarvoor maken wij gebruik van een online behandelomgeving, ‘Embloom’ genaamd. Een groot voordeel hiervan is dat uw ook tijdens de sessies door thuis aan uw klachten kunt werken. De combinatie van gesprekken en e-health toepassingen wordt blended behandelen genoemd. Modules zijn beschikbaar voor onder andere depressieve klachten en angstklachten als aanvulling op behandelingen in zowel de Generalistische Basis als Gespecialiseerde GGZ. Na het eerste gesprek wordt samen met u gekeken welke e-health modules voor u passend kunnen zijn en waarmee u thuis zou willen werken. Hierbij krijgt u in een beveiligde online omgeving onder andere informatie over uw klachten, kunt u filmfragmenten bekijken en opdrachten maken waarover u feedback ontvangt van uw behandelaar. Vanuit deze omgeving kunt u tevens veilig communiceren met uw behandelaar.

We kunnen in uw behandeling bijvoorbeeld afspreken dat u in de online behandelomgeving aan de slag gaat met geprotocolleerde behandelprogramma’s, huiswerkopdrachten, en gebruik maakt van praktische hulpmiddelen zoals online dagboeken en stemmings- en klachtenmeters. Dankzij e-health bent u vaak beter geïnformeerd over uw klachten en behandeling en ook actiever betrokken bij uw behandeling. Het helpt u waarschijnlijk ook om zelf meer regie over uw behandeling te voeren. Ook na uw behandeling kunnen de modules voor u beschikbaar blijven en biedt e-health veel mogelijkheden in het kader van een terugvalpreventieplan en zelfmanagement.

Middels deze online behandelomgeving bieden wij naast de gesprekken de volgende geprotocolleerde zelfhulp modules aan:

• Depressie
• Paniek
• Sociale angst
• Gegeneraliseerde Angststoornis
• Neem je eetproblemen onder de loep
• Omgaan met somatisch onverklaarde klachten
• Slaapproblemen
• Burn-out
• Minder piekeren

Daarnaast hebben we een aantal ondersteunende modules die voor cliënten met uiteenlopende klachten in te zetten zijn. Voorbeelden van deze korte modules zijn “Inzicht in mijn situatie”, “Dagstructuur”, “Omgaan met stress” en “Het G-schema”.

Indien een van de volgende zaken speelt is er sprake van een contra-indicatie voor eHealth:
Cliënt heeft problemen met lezen en schrijven of cliënt beschikt niet over de nodige technische vaardigheden om eHealth module te volgen, of beschikt niet over de technische middelen, zoals een computer om de eHealth module te volgen. Client spreekt, leest, schrijft de Nederlandse taal niet. Er is sprake van een ernstige situatie en (dreigende) crisis.

Basis- en Specialistische GGz

PPC Amsterdam biedt zowel Basis GGz als ook Specialistische GGz.

Hoewel we er naar streven om zo min mogelijk exclusiecriteria te hanteren, ontkomen we er niet aan in bepaalde gevallen geen behandeling aan te bieden bijv wanneer sprake is van acute suïcidaliteit en/of crisisgevoeligheid, een psychotische stoornis, ernstige eetproblematiek/ verslavingsproblematiek/ persoonlijkheidsproblematiek en onvoldoende beheersing van de gesproken talen binnen ons praktijk.

Vanaf 2014 wordt er onderscheid gemaakt tussen Basis Geestelijke Gezondheidszorg (Basis GGz) en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (Specialistische GGz).
Basis GGZ wordt geboden bij psychische problemen die niet complex zijn, die meestal voor het eerst optreden en die slechts een matige invloed hebben op uw functioneren. Vaak gaat het dan over plotseling ontstane angst- of stemmingsklachten. De werkwijze is gericht op de klachten in het hier en nu. Het doel is om de klachten te verminderen en het evenwicht te herstellen.
Specialistische GGz wordt geboden, bij psychologische problemen die al langer bestaan en hardnekkiger zijn. Vaak zijn dit problemen die van grote invloed zijn op uw leven en vaak de kop op steken. Soms zijn de problemen duidelijk verweven met uw levensloop. De werkwijze richt zich zowel op de klachten als ook op de bron van de problemen. Het doel is om inzicht te krijgen in uzelf en uw problemen, waardoor het u beter lukt, om problemen anders aan te pakken.

Aanmelding
Een behandeling start met een pre-screening en/of een intakegesprek. Wanneer u zich heeft aangemeld nemen wij zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op om met u te overleggen over de aanmelding en voor het maken van een afspraak voor een intake gesprek. Voor het eerste bezoek aan onze praktijk heeft u een verwijsbrief opgehaald bij uw huisarts of laat u deze opsturen door uw huisartspraktijk. Zonder deze verwijsbrief kunnen wij geen afspraak met u maken.

Het eerste gesprek – de intake

Tijdens het eerste gesprek (de intake)wordt besproken wat uw klachten, uw hulpvraag en doelen zijn. Als we helder in beeld hebben waar u aan wilt werken, bespreken we met u de behandelmogelijkheden. Samen kiezen we de vorm die het beste bij u past.

Het eerste gesprek is ook de eerste kennismaking. Het kan gebeuren dat onze zorg toch niet past bij u of u heeft klachten die wij niet goed kunnen behandelen of er is geen ‘klik’ met de behandelaar. Aangezien wij een goede match belangrijk vinden bespreekt uw behandelaar aan het einde van het eerste gesprek of u bij ons op het juiste adres bent of bij hem/haar in behandeling wilt. Heeft u andere of zwaardere zorg nodig? Dan bespreekt de behandelaar met u de vervolgstappen.

Behandelplan en behandeling
In het tweede gesprek kijken we nog even terug naar de intake en bespreken we het advies en behandelplan. In het behandelplan staan de doelen waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan doen. Wij brengen de verwijzer op de hoogte indien u hiermee akkoord bent.
Een Basis GGZ behandeling of kortdurende behandeling kan variëren tussen de 5 tot 12 gesprekken, afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten.
Bij een gespecialiseerde behandeling of psychotherapie volgt u vaak een langer durend traject. De gesprekken kunnen in overleg met u eventueel ook m.b.v. ‘beeldbellen’ plaatsvinden.

Naasten
Wilt u een naaste (familie, vriend, …) meenemen naar een gesprek? Dat is zeker mogelijk, bespreekt u dat vooraf met uw behandelaar. Vaak vinden we dat van toegevoegde waarde en zullen wij dat zelf ook aan u voorstellen. Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl.

Evaluatie
We evalueren regelmatig hoe het gaat. Zijn uw klachten al verminderd? Zitten we op de goede weg om uw behandeldoelen te halen? Vindt u de behandeling prettig en zinvol?
Dit doen wij onder andere op basis van (korte) vragenlijsten. Deze gaan over uw klachten en over uw ervaringen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens.

Afronding en nazorg
Bij de start van de behandeling bespreken we hoelang de behandeling naar verwachting duurt. Indien bij de evaluatie blijkt dat er meer nodig is, kan dit worden bijgesteld. In het laatste gesprek bespreken we het terugvalpreventieplan. Hierin staat beschreven wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Ook houdt u toegang tot uw eHealth-modules.

Wet en regelgeving
Bij onze werkzaamheden zijn wij gebonden aan wet en regelgeving conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Per 1-1-2017 is het voor iedere ggz-instelling en vrijgevestigde ggz-praktijk verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het kwaliteitsstatuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Hieronder vindt u ons kwaliteitsstatuut.

Bekijk hier het kwaliteitsstatuut van H. Eren
Bekijk hier het kwaliteitsstatuut van Z. Akyar
Bekijk hier het kwaliteitsstatuut van V. Yildirim

Wij bieden evidence-based behandelingen aan en werken volgens de Multidisciplinaire Richtlijnen GGZ. Voor meer informatie met betrekking tot richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules kunt u ook kijken op: https://ggzstandaarden.nl

Informatie over standaarden geschreven voor cliënten zijn te vinden op de website; Thuisarts.nl.
U vindt hier bijvoorbeeld informatie over angstklachten, somberheid of ‘omgaan met psychische klachten’ die is gebaseerd op de relevante standaarden. Op de website Nederlandse kenniscentrum Angst en Depressie (www.nedkad.nl ) vindt u cliëntversies van multidisciplinaire richtlijnen (angst, depressie).

Wij werken samen met diverse huisartsenpraktijken, praktijkondersteuners in de omgeving en bij specifieke specialisaties verwijzen we naar collega (GZ)-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters en/of door naar GGz-instellingen zoals Arkin en GGz-In Geest. Er is geen formeel samenwerkingsverband met de crisisdienst. Binnen de Basis GGz is de huisarts de eerste contactpersoon bij crisis.
Cliënten kunnen buiten kantoortijden gedurende crisis situaties terecht bij de huisartsenpraktijk/-post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst.

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam
1e Constantijn Huygenstraat 38
1054 BR Amsterdam
telefoon (020) 523 54 33
fax (020) 590 41 35

Collega’s (in opleiding) kunnen bij PPC Amsterdam terecht voor consultatie en supervisie.
Supervisie is te verkrijgen voor zowel behandeling als ook voor psychodiagnostisch testonderzoek.
Aan het einde van uw behandeling vragen wij u een korte vragenlijst in te vullen, waarin u aangeeft hoe tevreden u bent over uw behandeling. Deze informatie gebruiken wij om onze praktijkvoering te verbeteren en om inzichtelijk te maken hoe onze behandelingen worden geëvalueerd.

In 2023 is de cliënttevredenheid gemeten met de Consumer Quality Index (CQi- GGZ-VZ-AKWA). Dit is een lijst die binnen de Geestelijke gezondheidszorg algemeen wordt gebruikt om cliënttevredenheid te meten. In de vragenlijst worden vragen gesteld over verschillende aspecten van de behandeling. Uit de metingen van 2023 blijkt een gemiddelde rapportcijfer van 8 m.b.t. onze behandelingen.

Resultaten cliënttevredenheid Basis GGZ 2023:

Bejegening (1-5): 4,83

Bereikbaarheid behandelaar (1-5): 4,33

Samen beslissen (1-5): 4,64

Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5): 3,92

Uitvoering behandeling (1-5): 4,38

Rapportcijfer (0-10): 8

‘Wat naar voren komt uit de scores van 2023 is dat cliënten zich absoluut gehoord voelen, en serieus genomen door de behandelaar. Ook met betrekking tot de uitvoering van de behandeling, en de juiste aanpak zien wij een hoge gemiddelde. Er is tevens een hoge gemiddelde te zien op de schaal samen beslissen, wat gaat over het samen beslissen over welke behandeling uiteindelijk zal worden uitgevoerd’. Wij zijn tevreden over de rapportcijfer van 2023.

Voor in het jaar 2024 is de afname van de CQi aan het einde van de behandeling structureel opgenomen in onze praktijkvoering. De uitkomsten van deze metingen zullen wij eind 2023 hier publiceren.